Traveling during the COVID-19
Traveling during the COVID-19

เมื่อมีนโยบายหรือมาตรการใด ๆ ที่อนุญาตให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ภายใต้การขอความร่วมมือสำหรับการเดินทางที่จำเป็นเท่านั้น หากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางจริง ๆ ต้องเตรียมความพร้อมทั้งศึกษามาตรการของจังหวัดปลายทาง หรือการเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้พร้อม

 

การเดินทางข้ามจังหวัดต้องเตรียมอะไรบ้าง

 

 • เอกสารรับรองอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้อำนวยการเขต ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
 • กรณีไม่มีเอกสารรับรองให้ทำการลงทะเบียนการเดินทางข้ามจังหวัดได้ที่ https://covid-19.in.th/ เพื่อรับ QR Code ใช้แสดงแก่เจ้าหน้าที่
 • เมื่อถึงด่านตรวจต้องทำการลงทะเบียนผ่าน Application : ไทยชนะ

 

การเดินทางข้ามจังหวัดผู้โดยสารจะถูกจำกัดจำนวนไม่เกิน 75 % ของจำนวนที่สามารถรับได้ในแต่ละพาหนะ และต้องดูแลความปลอดภัย และการป้องกันโรคตามแบบ Universal Prevention ด้วย

 

 

หลักปฏิบัติแบบ Universal Prevention คืออะไร

 

เป็นการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ครอบคลุมที่สุดซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 10 ข้อ ดังนี้

 

 • ออกจากบ้านหรือที่พักยามจำเป็นเท่านั้น
 • รักษาระยะห่างกับบุคคลอื่น 1-2 เมตรขึ้นไป
 • สวมหน้ากากอนามัยให้แนบสนิทกับใบหน้าหรือสวมหน้ากากผ้าทับเป็นชั้นที่ 2 ทุกสถานที่เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นแม้กับคนในบ้าน
 • หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อน/หลังรับประทานอาหาร สัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น หลังใช้ห้องน้ำ และหลังไอหรือจาม
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและหน้ากากอนามัย
 • หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังหรืออายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปไม่ควรออกจากบ้าน นอกจากมีความจำเป็นและควรใช้เวลาข้างนอกให้น้อยที่สุด
 • ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย
 • หากเป็นของใช้ส่วนตัวควรแยกไว้ใช้กับตนเองไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น
 • ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ไม่ควรทานร่วมกับผู้อื่น หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร
 • หากพบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือมีอาการควรตรวจหาเชื้อด้วย ATK เพื่อยืนยันว่ามีเชื้อหรือไม่

 

เดินทางข้ามจังหวัดใช้อะไรบ้าง

 

การเดินทางข้ามจังหวัดผ่านสายการบิน

 

กรณีเดินทางข้ามจังหวัดด้วยเครื่องบินต้องตรวจสอบมาตรการของจังหวัดปลายทางให้ถี่ถ้วน สามารถตรวจสอบได้ที่ ศบค. กระทรวงมหาดไทย พร้อมเตรียมเอกสารที่จำเป็น ดังนี้

 

 • เอกสารยืนยันการเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์ หรือใบยืนยันการฉีดจากโรงพยาบาล หรือเอกสารยืนยันจากหมอพร้อม
 • เอกสารยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย ATK หรือวิธีตรวจแบบ RT-PCR เท่านั้น
 • เอกสารแสดงหลักฐานการยกเว้น กรณีจังหวัดปลายทางต้องการ เช่น ใบหลักฐานผ่านการติดเชื้อไปแล้วไม่เกิน 90 วัน / หลักฐานผ่านการกักตัว เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดทุกรูปแบบเพื่อลดความเสี่ยง แต่หากไม่สามารถเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด