ข่าวสารวัคซีนทางเลือกโรงพยาบาลเพชรเวช/“โมเดอร์นา” (Moderna)
ข่าวสารวัคซีน Moderna โรงพยาบาลเพชรเวช

เลขที่อนุมัติ ฆสพ.สบส 3500/2564 สื่ออินเตอร์เน็ต - หน้าเว็ปไซต์ (Website)

 

 

 

เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 5

 

วัคซีนทางเลือก MODERNA ราคาเข็มละ 1,650 บาท / 1 เข็ม (1 Dose)

 

(ราคาดังกล่าวรวมค่าประกันการแพ้วัคซีนและค่าบริการเรียบร้อยแล้ว)

 

ลงทะเบียนจองวัคซีนและชำระค่าบริการได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 - จนกว่าจะครบสิทธิ์ (จํานวนจํากัด)

 

 

สามารถเลือกวันเข้ารับบริการได้ดังนี้

 

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565

 

 

วิธีการจอง และชําระเงิน 

 

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อลงทะเบียนและชำระเงินผ่านช่องทาง Line Official : @petcharavej

หลังจากลงทะเบียน แจ้งชื่อ-นามสกุล เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบข้อมูล เมื่อทําการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งเลขที่บัญชีสําหรับการชําระค่าวัคซีน

 

ขั้นตอนที่ 2 ส่งหลักฐานการชำระค่าวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ทาง Line Official : @petcharavej เท่านั้น

 

ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ตามวันที่ท่านได้ทำการระบุเข้ามา

 

ขั้นตอนที่ 4 หากได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว จะมีการแจ้ง SMS ยืนยันล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้ารับบริการ

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ที่จองวัคซีน Moderna รอบที่ 1

(จอง+ชำระค่าวัคซีน เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564)เท่านั้น


ท่านที่จองรอบที่ 1 เท่านั้น ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม Line Official : @petcharavej

 

............................................

 

สำหรับผู้ที่จองวัคซีน Moderna รอบที่ 2-4

(จอง+ชำระค่าวัคซีน เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)เท่านั้น


ขอให้ท่าน“ระบุเดือนที่จะเข้ารับบริการ”  เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดสรรคิวในลำดับต่อไป โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรับวัคซีนโดยประมาณไตรมาสที่ 1 (2565)

 

ลงทะเบียนคลิก >> https://forms.gle/TfCV6g6EWbV97iEi9

 

............................................

 


ท่านที่จองรอบที่ 1-2 และรอบที่ 5  ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม Line Official : @petcharavej

ท่านที่จองรอบที่ 3-4 เท่านั้น ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม Line Official : @pcvh

   

 

       ทั้งนี้ "รัฐบาลได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม" ซึ่งการจองวัคซีนทางเลือกประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้โดยชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

       โรงพยาบาลเพชรเวช ให้บริการวัคซีนทางเลือกป้องกัน COVID-19 วัคซีน Moderna โดยรอบที่ 1 ได้รับการจัดสรรรับวัคซีนโดยประมาณไตรมาสที่ 4 (2564) และรอบที่ 2- 5 ได้รับการจัดสรรรับวัคซีนไตรมาสที่ 1 (2565) ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลเพชรเวชจึงขอยืนยันความประสงค์ของผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการวัคซีนซึ่งมีจำนวนจำกัด (สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ระยะห่างในการรับวัคซีนทางเลือก Moderna

 


บริการฉีดวัคซีน Moderna

  • Booster Dose (ผู้ที่ฉีดครบ 2 หรือ 3 เข็มแล้ว รับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิ) ราคาประมาณการ 1,650 บาท

 

 

สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน 

  • ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

 

 

สำหรับท่านที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาแล้ว  (ทั้งแบบ 1 หรือ 2 เข็ม)

  • เคยรับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และ 2 แล้ว ต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 3 แนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน
  • เคยรับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 แล้ว ต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 4 แนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือน

 

สำหรับท่านที่เคยได้รับการติดเชื้อโควิด-19

  • ท่านจะต้องเว้นระยะห่าง 3 เดือน นับจากการรักษาหาย

 


 

ลำดับการฉีดวัคซีน Moderna
 

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีนให้ตามลำดับการโอนชำระเงินค่าจองวัคซีนที่มีการลงทะเบียนในระบบมาแล้วเท่านั้น ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจอง และมีจำนวนจำกัด

 

 

แจ้งเตือนก่อนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน Moderna

หากทางโรงพยาบาลฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งวันและเวลาฉีดวัคซีนอีกครั้งผ่านทางช่องทาง LINE Official ที่ท่านได้ทำการจองเข้ามา ทั้งนี้จะมี SMS แจ้งล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการลงทะเบียน

 


กรณีคืนเงิน
 

กรณีที่ท่านไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ขอรับเงินคืนตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง

 

*กรณีแจ้งยกเลิกไม่เข้ารับบริการตามนัดหมาย หรือไม่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีและถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

 


หมายเหตุ
 

- ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และประกันการแพ้วัคซีนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่มีการตรวจเพิ่ม เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ ท่านต้องชำระเงินเพิ่มเติม

 


ช่องทางติดต่อ

Line Official : @pcvh

*โรงพยาบาลเพชรเวชดูแลทุกสิทธิ์การรักษา
เพื่อให้ข้อความ Line เป็นระเบียบ
และไม่กระทบต่อข้อความของผู้รับบริการ รพ.

โรงพยาบาลเพชรเวชขอเปิด Line Official : @pcvh
อีกช่องทางสำหรับจองวัคซีน Moderna ค่ะ/ครับ (ถ้าใช้ในวาระอื่นจะทำการแจ้งเพิ่มเติม)