โรงพยาบาลเพชรเวชรองรับHospitelสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ด้วยผลตรวจRT-PCR
Hospitel โรงพยาบาลเพชรเวช

 เปิดบริการ Hospitel รองรับการรักษา ด้วยทีมแพทย์, พยาบาล 24 ชั่วโมง สำหรับติดตามอาการเปลี่ยน และจ่ายยาได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง ทางรพ.จะย้ายผู้ป่วยไปยังรพ.เพชรเวชทันที
 

ความสะดวกสำหรับผู้ป่วยหาเตียง : Hospitel - โรงพยาบาลเพชรเวช

• ทีมแพทย์ และพยาบาลที่ให้การดูแลตลอด  24 ชม.

• หากมีอาการหนักขึ้นผู้ป่วยจะถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรเวชทันที

• X-ray และมีการเจาะเลือดเพื่อติดตามอาการ

• การรับยาที่สะดวกรวดเร็วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด

• บริการรถรับผู้ป่วยโควิด-19 สําหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยในรัศมีรอบโรงพยาบาลเพชรเวช 20 กม.เพื่อลดการกระจายเชื้อและป้องกันความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของอาการผู้ป่วยโควิด-19ที่กำลังหาเตียงรักษา ทั้งผู้ป่วยมีสิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลเพชรเวช

 

หรือไม่ใช่สิทธิผู้ประกันตนโรงพยาบาลเพชรเวชก็ตาม และไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม มีเพียงสิทธิบัตรทอง สามารถเข้ารับบริการได้เช่นกัน (สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 


 

เงื่อนไขเข้ารักษา Hospitel 
 

 

• สัญชาติไทยเท่านั้น

• เฉพาะท่านที่มีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK (2 ขีดเท่านั้น)

• อายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี

 ผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 ที่ไม่มีอาการ (กลุ่มสีเขียว)

 ผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการ แต่ไม่มีภาวะเสี่ยง หรือภาวะร่วม (ไม่มีโรคประจำตัว)

 ผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปีที่ไม่มีอาการ หรือไม่มีภาวะเสี่ยง หรือภาวะอื่นร่วม (ไม่มีโรคประจำตัว) หรือผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

 น้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม หรือค่า BMI ไม่เกิน 30

 

 

 

ใครบ้างที่สามารถเข้ารับการรักษา Hospitel กับโรงพยาบาลเพชรเวชได้
 

 

ผู้ป่วยต้องได้รับการยืนยันว่า ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยผลตรวจ RT-PCR 

 

 

ตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK)เข้ารับการรักษาที่ Hospitel กับทางโรงพยาบาลเพชรเวช


 

เพื่อความสะดวก, รวดเร็ว ภายใน 1 วัน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำหรับท่านที่ต้องการผลตรวจ  Antigen Test Kit (ATK) ทางโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการตรวจตรวจ  

 

Antigen Test Kit (ATK) ในราคา 300 บาท คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หากท่านผลตรวจเป็นบวก (พบเชื้อ) ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจ RT-PCR ที่โรง

 

พยาบาลเพชรเวชทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง กรณียืนยันพบเชื้อรักษาที่โรงพยาบาล หรือ Hospitel ทันที สามารถ Walk-in เข้ารับบริการทุกวัน เวลา :  09.00-16.00 น.

 

บริเวณอาคาร C (ติดทางออก ลานจอดรถ) โดยต้องเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน 

 

 

 


การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับการรักษาที่ Hospitel
 


 หลังรักษาตัวใน Hospitel จนครบ วันที่ 3 และ 7 จะมีการ X-ray ปอด หากมีความผิดปกติแจ้งผ่านLine หรือโทรแจ้งกด 2 ตามด้วย 1914 ถึง 1919 โดยมีรายละเอียด

 

คือ เบอร์ห้อง ชื่อผู้ป่วย และอาการที่ผิดปกติถ้าเหนื่อยหากมีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแจ้งค่าที่วัดได้ร่วมด้วย

 

 

การปฏิบัติตัวหลังออกจาก Hospitel
 

 

 เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลาหลังตรวจพบเชื้อด้วยวิธี RT-PCR คือ 14 วัน ให้ปฏิบัติตนตามแนววิถีชีวิตใหม่คือ อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย การทําความสะอาดมือ

 

การรักษาระยะห่าง การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่การระบายอากาศไม่ดี

 ผู้ป่วยสามารถพักอยู่บ้าน หรือ ไปทํางานได้ตามปกติ

• การกลับไปทํางาน ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสุขภาพของผู้ป่วยเป็นหลักไม่ต้องทําการตรวจหาเชื้อซ้ำด้วยวิธีการใดๆ ก่อนกลับเข้าทํางานโดยใบรับรองแพทย์จะให้หยุดเพิ่ม

 

หลังวันออกจาก Hospitel เพิ่มอีกเป็นเวลา 14 วันนับแต่วันออกจาก Hospitel หากผู้ป่วยมีความจําเป็นต้องกลับไปทํางานก็สามารถกลับไปทํางานได้ตาม ปกติแต่แนะนํา

 

ให้ปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตใหม่อย่างเคร่งครัด

• หากมีอาการป่วยให้ตรวจหาสาเหตุและให้การรักษาตามความเหมาะสม

 ผู้ป่วยที่เพิ่งหายจาก โควิด-19 ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน มีโอกาสติดเชื้อซ้ำน้อยมาก การตรวจหาจึงมีประโยชน์น้อยเนื่องจากอาจจะยังตรวจพบสารพันธุกรรมของ

 

เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของ โควิด-19 อาจจะนานถึง 50 วัน ยังไม่แน่ชัดว่านานขึ้นกี่วันอาจเป็นเพียงซากสารพันธุกรรมที่ยังกําจัดไม่หมด ควรพิจารณาเป็นราย ๆ ไปตาม

 

ความเสี่ยงที่ได้รับหลังรักษา

 การฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 หลังหายแล้วอาจแนะนําหลังจากหายแล้ว 3 เดือนหรือหากมีคิวฉีด ให้โทรไปแจ้งที่จุดฉีดวัคซีนว่าได้ติดเชื้อ โควิด-19 หายกลับบ้านวัน

 

ที่เท่าไหร่ ให้จุดที่ฉีดเป็นผู้พิจารณาว่าต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนหรือไม่ 
 

 

การรักษาที่ Hospitel เป็นทางเลือกการรักษาที่ดีทางหนึ่งของผู้ป่วยสีเขียว และเมื่อรักษาหายจนกลับมาใช้ชีวิตปกติ ยังคงต้องทำมาตรการป้องกันโรคตามเดิม

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

เบอร์โทรศัพท์ : 1390