สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

News & Events

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ค่าเสียหายเบื้องต้นที่ทางผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ และทางบริษัทประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย มีดังนี้

 ค่าเสียหาย เบื้องต้น : จ่ายภายใน 7 วัน โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด

• กรณีบาดเจ็บ : จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท / คน

• กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร/สูญเสียอวัยวะ : จะได้รับเงิน 35,000 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับค่ารักษาพยาบาล ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการ และจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ (ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2547)

 

การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ค่าสินไหมทดแทน (จ่ายเมื่อพิสูจน์ความรับผิดแล้ว) รวมค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้

• กรณีบาดเจ็บ : จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 80,000 บาท 

• กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร : จะได้รับเงิน 300,000 บาท / คน

• กรณีเบิกค่าชดเชย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) : จะได้รับค่าชดเชยการรักษาตัว 200 บาท / วัน (ไม่เกิน 20 วัน)

• กรณีสูญเสียอวัยวะ : จ่าย 200,000 ถึง 300,000 บาท / คน (เป็นไปตามเงื่อนไข ตามอัตราที่กำหนด)

หมายเหตุ : ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะได้รับความคุ้มครอง เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

ถึงแม้รถยนต์ทุกคันทำประกันภัย พ.ร.บ. และผู้ประสบภัยสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้ แต่ผู้ขับขี่ควรจะระมัดระวังเมื่อเวลาอยู่บนท้องถนน ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและเคารพกฎจราจรทุกครั้ง เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น