สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

Packages & Promotions

ส่วนลดสำหรับลูกค้า Citibank ที่โรงพยาบาลเพชรเวช

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี16 รายการ1,990 บาท (ปกติ 3,410)

2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์1 รายการ750 บาท (ปกติ 1,180) 

3. ลดค่ายา 5% (ยารายการพิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)

4. ลดค่าห้อง10% ห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล)

5. ลดค่าห้องปฏิบัติการ (Lab/X-ray) 5% (ยกเว้น ค่าแล็บพิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)

เริ่ม 31 มิถุนายน 2562  – 31 พฤษภาคม 2563

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเพชรเวช

02 718 1515 ต่อ 226