สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

Social Security Services

ประกอบด้วยมาตรา 33/39/40

โครงสร้างกองทุนประกันสังคมรายละเอียด ดังนี้

 

มาตรา 33  คือ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และมีอายุไม่ต่ำกว่า 15และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

มาตรา 39  คือบุคคลที่พ้นจากการเป็นลูกจ้างอย่างน้อย 12 เดือน และสมัครภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ออกจากงาน แต่ต้องการเป็นผู้ประกันตนต่อและต้องจ่ายเงินสมทบเองโดยไม่ต้องขึ้นกับหน่วยงานเหมือนกับผู้ประกันตนตามมาตรา 33

มาตรา 40  คือประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระมีอายุ 15 ถึง 60 ปีบริบูรณ์

ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง

ตามมาตรา 33 ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณีดังนี้

1.เจ็บป่วย (เมื่อจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน)

- รักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ

- รับเงินทดแทน 50 % ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 180 วันต่อปี

- ค่าทันตกรรม ในอัตราไม่เกิน 90 บาทต่อปี (เฉพาะกรณี ถอนฟัน,อุดฟัน,ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด)

2.คลอดบุตร

- ชายมีสิทธิรับค่าคลอดบุตร 13,000 บาท (ในกรณีที่ภรรยาไม่ได้เบิก)

- หญิงมีสิทธิรับค่าคลอดบุตร 13,000 บาท เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน และเงินสงเคราะห์บุตร (ในกรณีที่จ่ายไม่น้อยกว่า 12 เดือน)

3.ทุพพลภาพ

- ค่ารักษาพยาบาล

- รับเงินทดแทนตลอดชีวิต ค่าอวัยวะและอุปกรณ์

4.เสียชีวิต

- ค่าทำศพ

- เงินสงเคราะห์แก่ทายาท

5.สงเคราะห์บุตร

- บุตรอายุไม่เกิน 6 ปี

- รับเงินสงเคราะห์ ไม่เกิน 2 คน

6.ชราภาพ

- ได้รับเงินเดือน

- เสียชีวิตทายาทเป็นผู้รับเงินบำนาญ

7.ว่างงาน

- กรณีเลิกจ้างรับเงิน 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้าง 180 วัน

- กรณีลาออกรับเงิน 30 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้าง 90 วัน

ตามมาตรา 39 ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกับมาตรา 33 ทุกกรณี ยกเว้น กรณีว่างงาน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ซึ่งจะแบ่งจ่ายเงินสมทบเองมี 2 รูปแบบ

1.จ่าย 70/30 (รัฐจ่าย 30 บาท)

2.จ่าย 100/50 (รัฐจ่าย 30 บาท)