สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพ็กเกจ

ปัจจุบันการเข้าทำงานกับทั้งภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดให้พนักงานหรือบุคลากรโดยเฉพาะการรับคนที่จะสมัครเข้าทำงาน

เข้ารับการศึกษา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ต้องได้รับการตรวจร่างกาย หรือต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ป่วยตามที่กำหนด เพื่อคัดกรองไม่ให้บุคคลที่อาจมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์เข้าทำงาน เข้ารับการศึกษา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อันจะลดการก่อให้เกิดภาระแก่หน่วยงาน และเป็นการป้องกันการเกิดโรคที่สามารถกระจายสู่ผู้อื่นได้ โรงพยาบาลเพชรเวชให้บริการตรวจร่างกายก่อนเข้างานมีรายละเอียดดังนี้

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.เพชรเวช 02 718 1515 ต่อ 226