สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพ็กเกจ

มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร เกิดขึ้นได้หลายบริเวณ ตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวารหนัก ซึ่งจัดเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและมีอัตราการเสียชีวิมากกว่ามะเร็งที่อวัยวะอื่นๆ

 โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่แม้จะมีอาการตั้งต้นคล้ายๆ กับท้องผูกทั่วไป แต่โรคนี้กลับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี หรือจะเป็นโรคมะเร็งกระเพราะอาหารที่พบมากขึ้นจากพฤติกรรมการทานอาหารของเราๆ ที่เน้นทานแต่ของอร่อย ไม่เน้นประโยชน์

การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารเพื่อการคัดกรองโรค จึงเป็นการเพิ่มโอกาสการหลุดพ้นจากโรคร้าย เตรียมรับมือทั้งสองโรคนี้ไปกับ นายแพทย์วิจักษณ์ กาญจนอุทัย แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลเพชรเวช

 

หมายเหตุ

1. รวมค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาล, ค่าแพทย์ส่องกล้อง

2. รวมค่าเครื่องมือทางการแพทย์, ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการส่องกล้อง (ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม)

3. ไม่รวมค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ, ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ค่าตรวจเลือดก่อน และหลังส่องกล้อง

4. ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนด

5. ไม่รวมค่ายาระบาย, ยากลับบ้าน และยาปฏิชีวนะกรณีผู้ป่วยมีการติดเชื้อ

6. ไม่รวมค่ารักษา และภาวะแทรกซ้อนจากการส่องกล้อง

7. ไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิ และค่าอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการตัดชิ้นเนื้อ

8. ราคาดังกล่าวเป็นโปรแกรมแบบผู้ป่วยนอกกรณี จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล คิดค่าบริการตามจริง 

9. ไม่สามารถใช้สิทธิร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ

10. ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. ราคานี้สำหรับแพทย์ที่เข้าร่วมโปรแกรมเท่านั้น

12. การใช้โปรแกรมราคาพิเศษนี้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

 

การเตรียมตัว  : กรุณาติดต่อล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน รับประทานอาหารอ่อนอย่างน้อย 3 วัน งดน้ำ, งดอาหาร          6-8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02 718 1515 ต่อ 372

 

---------

บทความที่เกี่ยวข้อง

>> ตรวจหาโรคมะเร็งทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้อง...การลงทุนที่คุ้มค่า <<