วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิที่เป็นเลิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านการรักษาและบริการในผู้ป่วยทุกสิทธิ์

พันธกิจ

พัฒนาระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความผูกพันกับองค์กร กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ค่านิยม

P = Patient Safety : ผู้นำและพนักงานทุกระดับในองค์กรเน้นความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอันดับแรก
E = Empowerment & Learning : สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
T = Team work : ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
C = Continuous Improvement : ค้นหาประเด็นและพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
H = Human Resource : พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมสุขภาพพนักงาน