สิทธิร่วมในการรักษา
สิทธิร่วมในการรักษา

สิทธิร่วม คือ สิทธิของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลเพชรเวชที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 สิทธิ เช่น ใช้สิทธิประกันสังคมร่วมกับสิทธิประกันชีวิต หรือใช้สิทธิประกันสังคมร่วมกับสิทธิประกันสุขภาพ เป็นต้น เพราะในบางครั้งวงเงินค่ารักษาพยาบาลอาจเกินกว่าสิทธิ 1 สิทธิที่ท่านมีจึงทำให้ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่ารักษาในส่วนที่นั้นด้วยตนเอง แต่หากเป็นสิทธิร่วมของทางโรงพยาบาลเพชรเวชท่านจะสามารถเลือกใช้สิทธิเพิ่มได้อีก 1 สิทธิเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวแทนการจ่ายด้วยเงินตนเอง

 

สิทธิร่วมโรงพยาบาลเพชรเวช

 

  • กรณีผู้ป่วยมีค่ารักษาพยาบาล จำนวน 2,500 บาท ผู้ป่วยมีประกันชีวิตคุ้มครอง OPD จำนวน 1,000 บาท ส่วนต่างผู้ป่วยจะสามารถใช้สิทธิประกันสังคม OPD ได้ 1,500 บาท
  • กรณีผู้ป่วยมีค่ารักษาพยาบาล จำนวน 2,500 บาท ผู้ป่วยมีประกันชีวิตคุ้มครอง OPD จำนวน 1,000 บาท ส่วนต่างผู้ป่วยจะสามารถใช้สิทธิประกันบริษัทคู่สัญญา OPD ได้ 1,500 บาท กรณีบริษัทคู่สัญญา (บริษัทสามารถวางบิลค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลได้)

 

 การให้บริการสิทธิร่วมของทางโรงพยาบาลเพชรเวชมีจุดประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใช้บริการในด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการกับทางเราให้มากที่สุด