โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่

โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่
(403)
จำหน่าย 01 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่
(403)
จำหน่าย 01 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ตรวจเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนในกระเพาะอาหารรายการตรวจ

1.โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหาร (ใช้ยาชา)

2.ค่าแพทย์ส่องกล้อง, ค่าห้องในการส่องกล้อง, ค่าห้องพักพื้น, ค่ายาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ส่องกล้อง

 

รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • การเข้ารับบริการราคาโปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
   
 • รับบริการได้ที่ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เวลา 07.00 - 17.00 น.
   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น 
หมายเหตุ
 • หากท่านเพิ่งกลับมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง หรือมีอาการอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ขอความกรุณางดเข้าใช้บริการ กรณีที่ท่านซื้อบริการไว้แล้ว สามารถเข้ารับบริการได้จนกว่าแพ็กเกจจะหมดอายุ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจสามารถโทร. 061-389-5153 เวลา 08.30 - 21.00 น.
   
 • Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เวลา 07.00 - 17.00 น.โทร.1390 ต่อ 372
   
 • ช่องทาง Messenger    LINE 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว