ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement)

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement)
(41)
จำหน่าย 17 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 มิถุนายน 2563
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement)
(41)
จำหน่าย 17 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 มิถุนายน 2563

ผ่าตัดเพื่อรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมที่จะทำให้ท่านหมดปัญหาด้านการเคลื่อนไหว และสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้อีกครั้ง  


ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
รายการตรวจ

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 1 ข้าง (Total Knee Replacement) 3 วัน 2 คืน

รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด, ค่าห้องพักฟื้น, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ
  ค่าวิสัญญีแพทย์ เฉพาะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุเท่านั้น

   
 • ราคาดังกล่าวรวมห้องพักประเภทห้องเดี่ยว (ตามจำนวนวันที่กำหนด)
  ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการห้องพัก, ค่าอาหาร

  ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
   
 • ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น
หมายเหตุ
 • หากท่านเพิ่งกลับมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง หรือมีอาการอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ขอความกรุณางดเข้าใช้บริการ กรณีที่ท่านซื้อบริการไว้แล้ว สามารถเข้ารับบริการได้จนกว่าแพ็กเกจจะหมดอายุ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจสามารถโทร. 061-389-5153 เวลา 08.30 - 21.00 น.
   
 • Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เวลา 07.00 - 17.00 น.โทร. 1390 ต่อ 372
   
 • ช่องทาง Messenger    LINE 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว