สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

เกี่ยวกับเพชรเวช

 

ที่เพชรเวช..เราดำเนินกิจการโรงพยาบาลด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้การดูแล รักษาผู้ป่วยทุกรายที่มาหาเรา สามารถหายจากการเจ็บป่วยและกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปรกติ สุข ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ เรามีการพัฒนาระบบงาน อาคารสถานที่มาโดยตลอด เพื่อ ให้มีความเหมาะสมกับปริมาณผู้ป่วยและสถานการณ์ทางสาธารณสุข เริ่มจากอาคาร 6 ชั้นหลัง เดียวในอดีต มาจนกระทั่งมีการก่อสร้างอาคาร 24 ชั้น เพิ่มเติม จากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับ การรักษาวันละไม่กี่ร้อยคน มาถึงวันนี้เราให้บริการผู้ป่วยนอกมากถึงวันละกว่า 1,800 คน แม้ บางครั้งจะเกิดภาวะวิกฤตของโรคระบาดต่าง ๆขึ้นในกรุงเทพมหานคร รพ.เพชรเวชก็ให้ความ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขมาด้วยดีโดยตลอด

ถึงวันนี้รพ.เพชรเวช ผ่านการตรวจรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรง พยาบาล (HA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มากว่า 10 ปี และเรายังคงยึดมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลให้ดียิ่ง ๆขึ้นอย่างต่อ เนื่อง

 

 

(นายแพทย์ชาตรี ตันติยวรงค์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล