สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการทางการแพทย์

 

 

ให้บริการบริบาลทารกแรกเกิด ภายในพื้นที่ชั้น 9 ของอาคาร 24 ชั้น ร่วมพื้นที่เดียวกันกับห้องคลอด สร้างความสะดวก รวดเร็ว ในการรับทารกมาจากห้องคลอด