สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

ทีมแพทย์บราซิล, ลิ้นหัวใจพัลโมนารี, VenusP-Valve

ทีมแพทย์บราซิล ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์การ์ลอส เปดรา จากสถาบัน Dante Pazzanese Institute of Cardiovascular Technology ในเมืองเซาเปาโล ประสบความสำเร็จในการใส่ลิ้นหัวใจพัลโมนารี VenusP-Valve ผ่านสายสวนในระดับคลินิก 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตามเวลาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...
ผู้ประกันตนคนพิการ, เลือกสิทธิรักษาพยาบาลได้, สิทธิประกันสังคม, สิทธิบัตรทอง

คนพิการที่เป็นผู้ประกันตน มีสิทธิเลือกการรักษาพยาบาลได้แล้ว(สำหรับผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ)เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...
เปิดทางคนพิการใช้สิทธิเลือกรักษาพยาบาล, ราชกิจจานุเบกษา, รับสิทธิบริการสาธารณสุข

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 45/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 58/2559 เกี่ยวกับการปฏิรูประบบการช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมให้สามารถเลือกรับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงได้โดยสะดวกตามความสมัครใจ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...
ของขวัญปีใหม่ประกันสังคม, เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40, การประชุมคณะรัฐมนตรี

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน 3 ฉบับ เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์รวมถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือกที่ 3) สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ใกล้เคียงกับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยคาดว่าจะประกาศใช้ทันภายในสิ้นปี 2560 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตนและพี่น้องผู้ใช้แรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน

อ่านเพิ่มเติม...
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทั้งรัฐและเอกชน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สธ.ให้โรงพยาบาลสร้างความเข้าใจประชาชนถึงอาการวิกฤติฉุกเฉินที่เข้าเกณฑ์ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่” หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ 0-2872-1669

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจสุขภาพประจำปี, ลดเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน, สาเหตุสำคัญของโรคหัวใจมาจากโรควิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง

สธ.แนะประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไปตรวจสุขภาพประจำปี ค้นหาความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดความเสี่ยงโรคหัวใจวายเฉียบพลัน

อ่านเพิ่มเติม...
แนะคนไทยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกปี, โจ บอยสเก๊าท์, หัวใจวายเฉียบพลัน, เกิดความผิดปกติของไฟฟ้าในหัวใจห้องล่าง

จากการเสียชีวิตของ โจ บอยสเก๊าท์ นักวิชาการจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.ระบุต้นเหตุของหัวใจวายเฉียบพลัน เกิดจากหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง แนะคนไทยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกปี

อ่านเพิ่มเติม...
หน้าที่ 8 จาก 15