สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพคเกจและโปรโมชั่น

โรงมะเร็งทางเดินอาหาร

พบกับโปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยง โรคมะเร็งทางเดินอาหาร  ที่ประกอบไปด้วยการตรวจคัดกรองโรคตับและทางเดินอาหาร การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ รวมถึงแพคส่องกล้องทางเดินอาหาร ที่จะสามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งทางเดินอาหารได้อย่างครบถ้วน 

การตรวจสุขภาพนั้นมีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพของทุกคน เพราะการตรวจสุขภาพสามารถทำให้ผู้ที่ได้รับการตรวจได้ทราบถึงปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงที การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพบางครั้งอาจใช้เวลานานและเป็นเรื่องยุ่งยาก ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเพชรเวช ได้ออกแบบแพคเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่มีความหลากหลายและมีความครอบคลุมทุกความต้องการของแต่ละบุคคลในครอบครัวเพื่อให้ความสะดวกในการเลือกตรวจที่เหมาะสมของแต่ละช่วงอายุของแต่ละบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ