สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการประกันสังคม

           สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการใช้บริการทางการแพทย์ ในกรณีมีเหตุจำเป็น และไม่ได้รับความสะดวก เช่น ย้ายที่พัก ย้ายสถานที่ทำงานใหม่ โดยมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ในปี 2560 สามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2560

          ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล จะต้องมายื่นแบบ สปส. 9-02 พร้อมแนบบัตรรับรองสิทธิฉบับเดิม เพื่อเลือกสถานพยาบาลใหม่ได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับการเลือกสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง โดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว

          อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

          สำหรับโรงพยาบาลเอกชน 80 แห่งที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม จะมีการจำกัดจำนวนผู้ที่จะใช้สิทธิไว้ในแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ มีโรงพยาบาลบางแห่งที่มีผู้แจ้งขอใช้สิทธิเต็มจำนวน โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดว่ามีโรงพยาบาลใดบ้างที่ยังสามารถใช้สิทธิได้ และโรงพยาบาลไหนที่เต็มแล้ว 

 

ที่มา  http://news.mthai.com