สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการประกันสังคม

 

         

           สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศเพิ่มเติมสิทธิการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ประกันตน เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ประกาศเพิ่มเติมสิทธิการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ประกันตน ได้แก่ สิทธิได้รับการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลตามสิทธิฯ และตามเกณฑ์อายุของผู้ประกันตน เช่น คัดกรองการได้ยิน ใช้สิทธิได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี, การตรวจตา, การตรวจเต้านม เป็นต้น

          สำหรับสิทธิที่เพิ่มเติมคือ การเพิ่มค่าทันตกรรมเป็น 900 บาทต่อปี จากเดิม 600 บาทต่อปี โดยผู้ประกันตนสามารถถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินราคากลางที่กำหนดและไม่เกิน 900 บาทต่อรายต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย 

          ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะสามารถใชสิทธิ์ดังกล่าวที่คลินิกที่มีสัญลักษณ์สำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ส่วนในโรงพยาบาลรัฐจะเริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์  นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการคืนสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้กับผู้ประกันตนที่ลืมส่งเงินเข้ากองทุน จนทำให้ขาดสิทธิจากกองทุนอีกด้วย

 

ที่มา  http://www.siamfootcare.com