สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมจัดโครงการดีๆให้บริการงานประกันสังคมถึงสถานประกอบการ ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการในสถานประกอบการขนาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานโดยตรงซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เริ่มต้นดำเนินการไปแล้ว โดยได้ถือฤกษ์ดีในการเริ่มให้บริการเมื่อวันที่23 กันยายน 2553 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงแรงงานมาเป็นประธานในการปล่อยหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ดังกล่าว

การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการงานประกันสังคมแก่นายจ้างถึงสถานประกอบการ โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการใน ด้านรับชำระเงินสมทบตรวจสอบข้อมูล รับเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ข้อร้องเรียนตลอดจนให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายและงานประกันสังคม ได้แก่

1. การรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน โดยรับเงินสมทบเป็นเช็ค

2. รับแจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างและแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน ณ สถานประกอบการ ในกรณีที่มีผู้มีผู้ประกันตน

เข้า-ออก และขึ้นทะเบียนใหม่ เป็นการปรับปรุงฐานทะเบียนนายจ้าง และผู้ประกันตนให้เป็นปัจจุบัน

3. รับเรื่องขอรับเงินทดแทนและประโยชน์ทดแทนของลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยเจ้าหน้าที่จะรับแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนใน

กรณีต่างๆและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบคำขอในเบื้องต้น หากเอกสารไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง

จะแจ้งสถานประกอบการทันทีเพื่อน าเอกสารมาเพิ่มเติมให้ครบถ้วน และจะนำไปพิจารณา จ่ายประโยชน์ทดแทน และโอนเงินผ่าน

บัญชีผู้ประกันตน

4. แนะนำให้สถานประกอบการเลือกใช้บริการผ่านระบบ e-Service, และระบบ e-Payment

5. ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานประกันสังคม

6. จัดตั้งอาสาสมัครประกันสังคมในแต่ละสถานประกอบการ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่

สำนักงานประกันสังคม จังหวัด ในการรับเรื่องการใช้บริการประกันสังคมของนายจ้างและผู้ประกันตนในสถานประกอบการ รวมทั้งประสานงานเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม ที่เข้าไปให้บริการในสถานประกอบการ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญเรื่องงานบริการในทุกเรื่อง รวมทั้งมีความรู้ด้าน IT สามารถแนะนำและสอนวิธีการใช้บริการระบบ e-Service ต่างๆกับ นายจ้างและผู้ประกันตนเป็นการให้บริการงานประกันสังคมในเชิงรุก สู่สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีผู้ประกันตน 1,000 คนขึ้นไป และลงมาถึง 200 คนขึ้นไป ทั่วประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายให้บริการในสถานประกอบการจำนวน 3 แสนกว่าแห่ง ทั่วประเทศให้ ครบถ้วน ภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับความพึงพอใจ จากการใช้บริการ ลดเวลาและภาระค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมาติดต่อ ณ ส านักงานประกันสังคมลดความแออัดของผู้มาใช้บริการ ณ ส านักงานฯ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น