สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการประกันสังคม

ประกันสังคมถือเป็นสิทธิพิเศษการคุ้มครองแก่ประชาชนทั่วไปที่ทางรัฐบาลจัดขึ้นมาให้บริการ โดยอยู่ในรูปของการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน

ซึ่งการสมทบเงินเข้ากองทุน ประกันสังคม นี้ นอกจากจะให้สิทธิประโยชน์การคุ้มครองอย่างสุดคุ้มแล้ว เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณก็สามารถขอรับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพได้อีกด้วย

โรงพยาบาลเพชรเวชร่วมโครงการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในงาน ที่ให้บริการวางบิลผ่านกองทุนเงินทดแทนภายใต้ความคุ้มครองที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน และสถานที่ทำงานของผู้ประกันตน ทางโรงพยาบาลเพชรเวชปรับปรุงพื้นที่คลินิกประกันสังคมให้มีความโอ่อ่า เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ประกันตนที่มอบความไว้วางใจในบริการของโรงพยาบาลฯ พร้อมทั้งยังมีฝ่ายประสานสิทธิ์ขึ้นมาทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับรองสิทธิ์การรักษาให้ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลฯ ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วย ฉุกเฉินหรือเฉียบพลัน และเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลอื่น หรือบริการส่งรถพยาบาลผ่านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานในรูปแบบวงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ครั้งละ 1,000 บาท/ครั้ง สามารถใช้บริการได้ที่ Premium Clinic