สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการประกันสังคม

ด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคม จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการนำส่งเงินสมทบที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่

เรียน นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ

ด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคม จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการนำส่งเงินสมทบที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ ดังนี้

  1. นายจ้างต้องนำส่งเงินสมทบและยื่นแบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ (สปส. ๑-๑๐) ให้แก่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้
  2. หากนายจ้างไม่นำส่งแบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ (สปส. ๑-๑๐) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  3. เงินสมทบของงวดค่าจ้างเดือนกันยายน ๒๕๕๘ นายจ้างต้องชำระไม่เกินวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ หากชำระเกินวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือน โดยจะคิดเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
  4. เงินสมทบของงวดค่าจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ให้นายจ้างนำส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ หากนำส่งเงินสมทบล่าช้ากว่ากำหนดต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือน เช่น เงินสมทบของงวดค่าจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 

    -นำส่งเงินสมทบวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คิดเงินเพิ่ม ๑๕ วัน
    -นำส่งเงินสมทบวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คิดเงินเพิ่ม ๑ เดือน ๓ วัน