สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการประกันสังคม

สิทธิผู้ประกันตน 

 • กรณีตรวจสุขภาพโปรแกรม Gold หรือ Platinum package ได้รับคูปองอาหาร S&P มูลค่า 100 บาท 
 • ส่วนลดค่ายา ค่าLab' / X ray (ยกเว้นการตรวจพิเศษ) 15%
 • ส่วนลดค่าห้องพักเดี่ยวพิเศษ 20%
 • รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ในราคา 450-/คน กรณีมาตั้งแต่ 5 คน จะได้ราคา 400-/คน
 • รับส่วนลดทันตกรรมขูด อุดถอน 10%
 • รับส่วนลดบริการตรวจวิเคราะห์เลือดสด(Live Blood Analysis) 30%

 

 สิทธิ์ครอบครัว (คู่สมรส, พ่อ, แม่, บุตร) ของผู้ประกันตน

 • ส่วนลดค่าห้องพักเดี่ยว 20%
 • ส่วนลดค่ายา ค่าLab' / X ray (ยกเว้นการตรวจพิเศษ) 15%
 • กรณีตรวจสุขภาพโปรแกรม Gold หรือ Platinum package ได้รับคูปองอาหาร S&P มูลค่า 100 บาท
 • รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ในราคา 450.-/คน กรณีมาตั้งแต่ 5 คน จะได้ราคา 400.-/
 • รับส่วนลดทันตกรรม ขูด อุด ถอน 10 %
 • รับส่วนลดบริการตรวจวิเคราะห์เลือดสด (Live Blood Analysis) 30%

 

สิทธิบริษัท

 • บริษัทที่มีพนักงานเลือกประกันสังคมที่รพ.เพชรเวช ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป รพ.ยินดีจัดอบรมปฐมพยาบาล หรือความรู้เรื่อง ความรู้ด้านสุขภาพภายในองกรค์ ฟรี 1 รุ่น หากเลือกถึง 500 คน รับเพิ่มตู้ยาสามัญพร้อมยาสามัญ 1 ตู้
 • กรณีบริษัทจัดกิจกรรมพิเศษ รพ. จัดหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ ฟรี